Contact Information

Home office Canyon Lake, Texas


Dr. Jeff Turpin, TAS Inc. President

2047 Lakeshore

Canyon Lake, Texas 78133

512-922-7826 - jpturpin@gvtc.com

Dr. Solveig Turpin

16819 Turkey Point

San Antonio, Texas 78232

512-689-7870 - sturpin@austin.utexas.edu